Title:Cò an Gi’thabh a tha Siud?
Key Stage:Key Stage 5+
Description:Facail a' toiseachadh le g a dh'innseas dut mu sheorsachan dhaoine
Key Words:Glogaidh-thòth, Gil’aoidhream, Gille-mirein, Gealtaire, Gidreaman, Gliogaire, Giolaman, Giùgaire, Glagaire, Gnuigean, Gaothan, Gircean, Gi’thabh, Giullan, Gocaman, Grioban, Garran, Glaoic, Gòcan, Gòcag